Klub Rodziców

Logo Miasto Kraków

 

Zdjęcia z Klubu Rodziców

Zapraszamy serdecznie do Klubu Rodziców dzieci do lat 3 prowadzonego przez Fundację Polekont.

Każdy rodzic z małym dzieckiem, lub dopiero oczekujący na swoją pociechę, może do nas przyjść i spotkać się z innymi. Może też wziąć udział w darmowych zajęciach i warsztatach.

Klub jest otwarty dla rodziców z dziećmi w każdy dzień roboczy (raz w tygodniu w godzinach popołudniowych). Codziennie odbywają się ciekawe zajęcia, warsztaty lub spotkania ze specjalistami.

Szczegółowy program działalności Klubu znajduje się w zakładce Harmonogram.

Zapraszamy do zapisywania się!

Pragniemy jak najpełniej odpowiadać na potrzeby naszych odbiorców, dlatego też ofertę zajęć będziemy na bieżąco dopasowywać do oczekiwań. Chcemy, aby nasz Klub Rodziców był bezpiecznym miejscem, gdzie każdy, niezależnie od wybranej rodzicielskiej ścieżki, będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

W przestrzeni Klubu nikogo nie oceniamy i nie krytykujemy, wspieramy się wzajemnie i traktujemy z szacunkiem. Naszym celem jest:

 • pomaganie rodzicom w rozwijaniu ich kompetencji rodzicielskich
 • wzmacnianie w trudnych chwilach
 • oferowanie chwili wytchnienia od codzienności
 • stworzenie możliwości integracji rodziców z dziećmi w podobnym wieku

Zajęcia własne

Godziny otwarcia Klubu Rodziców:

 • poniedziałek: 9:00 – 14:00
 • wtorek: 9:00 – 14:00
 • środa: 9:00 – 14:00
 • czwartek: 14:00 – 19:00
 • piątek: 9:00 – 14:00
 • wybrane soboty
  • 23 marca 9:00 – 14:00
  • 27 kwietnia 9:00 – 14:00
  • 18 maja 9:00 – 14:00
  • 29 czerwca 9:00 – 14:00

Pierwszeństwo zajęć zorganizowanych

W czasie trwania Zajęc zorganizowanych (harmonogram poniżej), w zależności od ich charakteru, dostępność przestrzeni do zabawy może być ograniczona.

Zajęcia zorganizowane

Adres

Klub Rodziców prowadzony przez Fundację Polekont
ul. Kurczaba 2
30-868 Kraków

Mapa

Dojazd

Klub znajduje się naprzeciwko Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, przy skrzyżowaniu Wielickiej i Teligi.

 • tramwaje: 3, 9, 69, 73
 • autobusy: 144, 173, 204, 224, 244, 274, 301, 304, 503
 • samochód: obok Klubu znajdują się miejsca parkingowe
Kontakt

Dane kontaktowe do Fundacji Polekont prowadzącej Klub Rodziców znajdują się na stronie Kontakt.

Regulamin Klubu rodziców prowadzonego przez Fundację Polekont Istota Przywiązania

1. Informacje ogólne

1.1. Klub rodziców przy ul. Kurczaba 2, 30-868 w Krakowie, zwany dalej Klubem, jest organizowany i prowadzony przez Fundację Polekont Istota Przywiązania (KRS 0000539190, NIP 6821770452, REGON 360555650), zwaną dalej Organizatorem.

1.2. Działalność Klubu jest realizowana w formie zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa.

1.3. Uczestnikiem Klubu, dalej zwanym Uczestnikiem lub zbiorczo Uczestnikami, będącym równocześnie beneficjentem zadania publicznego, jest zamieszkały na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzic lub opiekun wraz z dziećmi lub osoba oczekująca potomstwa.

1.4. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

1.5. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej www.fundacjapolekont.pl/klub-rodzicow, zwanej dalej Stroną Klubu.

1.6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Fundację zgodnie z Polityką Prywatności Fundacji Polekont dostępną na stronie www.fundacjapolekont.pl/polityka-prywatnosci.

2. Zakres działalności Klubu

2.1. Celem działania Klubu jest:

 • stworzenie i udostępnienie miejsca spotkań i integracji dla społeczności lokalnej rodzin i dzieci, z uwzględnieniem również rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
 • budowanie kompetencji rodzicielskich poprzez podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania i rozwoju rodziny, podnoszenie poziomu wiedzy w obszarach wychowania, żywienia, dbania o zdrowie oraz promowanie zdrowego trybu życia

2.2. Formy działania Klubu obejmują:

 • prowadzenie spotkań z wykwalifikowanymi specjalistami oraz warsztatów i zajęć dla rodziców i dzieci, dalej zwanych Zajęciami zorganizowanymi
 • udostępnienie przestrzeni Klubu w godzinach jego otwarcia, w celu organizacji zajęć zmierzających do integracji lokalnej społeczności oraz budowania nieformalnych grup wsparcia, dalej zwanych Zajęciami własnymi
3. Organizacja Klubu

3.1. Zajęcia zorganizowane odbywają się według harmonogramu zajęć ustalanego przez Organizatora oddzielnie na każdy miesiąc działalności Klubu i dostępnego na Stronie Klubu, dalej zwanego Harmonogramem.

3.2. Zajęcia własne odbywają się w godzinach otwarcia Klubu, które są określone w Harmonogramie.

3.3. Na Zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy, których należy dokonywać na Stronie Klubu, nie później niż na godzinę przed określonym w Harmonogramie terminem rozpoczęcia danych Zajęć. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc, Organizator może wprowadzić warunkowe listy rezerwowe.

3.4. W przypadku powtarzającej się nieobecności na Zajęciach zorganizowanych, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w kolejnych Zajęciach zorganizowanych lub przesunąć Uczestnika na warunkową listę rezerwową.

3.5. Ze względów bezpieczeństwa, ilość osób przebywająca w Klubie nie może przekraczać sumarycznie 25 (wliczając w to i dorosłych i dzieci). W przypadku osiągnięcia tego limitu, Organizator może odmówić uczestnictwa kolejnym chętnym osobom.

3.6. W przypadkach konfliktowych lub przy ograniczonej ilości wolnych miejsc w Klubie, Organizator określa następującą kolejność pierwszeństwa udziału w Zajęciach oraz dostępu do Klubu:

 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach zorganizowanych zarejestrowani na zajęcia
 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach zorganizowanych nie zarejestrowani na zajęcia, w miarę wolnych miejsc i pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora na uczestnictwo
 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach własnych już przebywający na terenie Klubu
 • pozostali Uczestnicy

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia Uczestnika do Zajęć.

4. Warunki uczestnictwa

4.1. Warunkami uczestnictwa w Klubie są:

4.2. Na teren Klubu wstęp mają:

 • osoby, które spełniają kryteria Uczestnika opisane w punkcie 1.3
 • osoby wskazane przez Organizatora i Urząd Miasta Krakowa
 • stosowne służby publiczne

4.3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów wymienionych w punkcie 4.1. W przypadku ich nieprzestrzegania, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Klubie.

4.4. Uczestnicy zobowiązani są do:

 • utrzymania czystości na terenie Klubu
 • dbania o mienie będące wyposażeniem Klubu i użytkownie go zgodnie z przeznaczeniem
 • przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych

4.5. Za wszelkie spowodowane ze swojej winy straty czy zniszczenia, finansową odpowiedzialność ponosi Uczestnik, który tym samym zobowiązuje się do naprawienia powstałej szkody.

5. Uczestnictwo dzieci

5.1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przyprowadzone do Klubu. W szczególności:

 • działający w Klubie animatorzy lub osoby prowadzące Zajęcia nie przejmują odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie Klubu, zarówno pod względem ich bezpieczeństwa jak i potencjalnych szkód przez nie spowodowanych
 • Uczestnicy z dziećmi, którzy biorą udział w Zajęciach zorganizowanych, w trakcie ich trwania nadal ponoszą pełną odpowiedzialność za przyprowadzone do Klubu dzieci
 • szkody wyrządzone przez dzieci obciążają Uczestników

5.2. W Zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, to znaczy bez kataru, kaszlu, gorączki czy chorób zakaźnych.

5.3. Uczestnicy są zobowiązani do udzielenia animatorowi lub prowadzącemu Zajęcia istotnych informacji na temat dzieci, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu Zajęć, na przykład nadpobudliwość czy występujące ograniczenia.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej:

 • na Stronie Klubu
 • w formie wydruków na terenie Klubu

Logo Magiczny Kraków kkr.krakow.pl ngo.krakow.pl

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA