Klub Rodziców

Logo Miasto Kraków

Klub rodziców dla dzieci do lat 3

Zapraszamy serdecznie do Klubu Rodziców dzieci do lat 3 prowadzonych przez Fundację Polekont.

Każdy rodzic z małym dzieckiem, lub dopiero oczekujący na swoją pociechę, może do nas przyjść i spotkać się z innymi. Może też wziąć udział w darmowych zajęciach i warsztatach.

Klub jest otwarty dla rodziców z dziećmi w dwóch lokalizacjach w Krakowie, w każdy dzień roboczy (raz w tygodniu w godzinach popołudniowych). Codziennie odbywają się ciekawe zajęcia, warsztaty lub spotkania ze specjalistami.

Szczegółowe programy działalności Klubu znajdują się na podstronach poszczególnych lokalizacji Klubu (patrz zakładka Lokalizacje).

Zapraszamy do zapisywania się!

Zdjęcia z Klubu Rodziców

Zapisów dokonujemy poprzez rejestrację w harmonogramach poszczególnych lokalizacji (patrz zakładka Lokalizacje). W razie braku miejsc na dane zajęcia, zachęcamy do zapisywania się na listy rezerwowe. Prosimy o zapisywanie wyłącznie dzieci na zajęcia dla dzieci, a wyłącznie dorosłych na zajęcia dla dorosłych.

W razie braku możliwości uczestniczenia w zajęciach prosimy o informację o rezygnacji z udziału, poprzez odpowiedz na maila z potwierdzeniem rejestracji. Na maile czekamy do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Jeśli brak możliwości uczestniczenia w zajęciach wyniknie później, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym fakcie na naszej Grupie na Facebooku, pozwoli to oczekującym na skorzystanie z wolnych miejsc.

Pragniemy jak najpełniej odpowiadać na potrzeby naszych odbiorców, dlatego też ofertę zajęć będziemy na bieżąco dopasowywać do oczekiwań. Chcemy, aby nasz Klub Rodziców był bezpiecznym miejscem, gdzie każdy, niezależnie od wybranej rodzicielskiej ścieżki, będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

W przestrzeni Klubu nikogo nie oceniamy i nie krytykujemy, wspieramy się wzajemnie i traktujemy z szacunkiem. Naszym celem jest:

 • pomaganie rodzicom w rozwijaniu ich kompetencji rodzicielskich
 • wzmacnianie w trudnych chwilach
 • oferowanie chwili wytchnienia od codzienności
 • stworzenie możliwości integracji rodziców z dziećmi w podobnym wieku

 


Symbol dostępności
Zgodnie z naszą Deklaracją dostępności, chcemy aby Klub rodziców, jako jeden z obszarów działalności Fundacji Polekont, był otwarty dla wszystkich.

Jeżeli więc jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i moglibyśmy w jakikolwiek sposób usunąć bariery stojące na drodze do skorzystania z oferty Klubu

 

Uwarunkowania dostępności w poszczególnych lokalizacjach Klubu rodziców znajdują się na podstronach tych lokalizacji, dostępnych z poziomu zakładki Lokalizacje.

Regulamin Klubu rodziców prowadzonego przez Fundację Polekont Istota Przywiązania

1. Informacje ogólne

1.1. Klub rodziców w lokalizacji

 • ul. Kurczaba 2, 30-868 w Krakowie
 • ul. Dąbska 18D/LU5, 31-572 w Krakowie
 • oś. Oświecenia 39/1A, 31-636 w Krakowie

zwany dalej Klubem, jest organizowany i prowadzony przez Fundację Polekont Istota Przywiązania (KRS 0000539190, NIP 6821770452, REGON 360555650), zwaną dalej Organizatorem.

1.2. Działalność Klubu jest realizowana w formie zadania publicznego, finansowanego ze środków Miasta Krakowa.

1.3. Uczestnikiem Klubu, dalej zwanym Uczestnikiem lub zbiorczo Uczestnikami, będącym równocześnie beneficjentem zadania publicznego, jest zamieszkały na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzic lub opiekun wraz z dziećmi lub osoba oczekująca potomstwa.

1.4. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

1.5. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej www.fundacjapolekont.pl/klub-rodzicow (oraz jej podstronach), zwanej dalej Stroną Klubu.

1.6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Fundację zgodnie z Polityką Prywatności Fundacji Polekont dostępną na stronie www.fundacjapolekont.pl/polityka-prywatnosci.

1.7. Na podstawie samooceny, Organizator deklaruje, że Strona Klubu jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Zakres działalności Klubu

2.1. Celem działania Klubu jest:

 • stworzenie i udostępnienie miejsca spotkań i integracji dla społeczności lokalnej rodzin i dzieci, z uwzględnieniem również rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
 • budowanie kompetencji rodzicielskich poprzez podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania i rozwoju rodziny, podnoszenie poziomu wiedzy w obszarach wychowania, żywienia, dbania o zdrowie oraz promowanie zdrowego trybu życia

2.2. Formy działania Klubu obejmują:

 • prowadzenie spotkań z wykwalifikowanymi specjalistami oraz warsztatów i zajęć dla rodziców i dzieci, dalej zwanych Zajęciami zorganizowanymi
 • udostępnienie przestrzeni Klubu w godzinach jego otwarcia, w celu organizacji zajęć zmierzających do integracji lokalnej społeczności oraz budowania nieformalnych grup wsparcia, dalej zwanych Zajęciami własnymi
3. Organizacja Klubu

3.1. Zajęcia zorganizowane odbywają się według harmonogramu zajęć ustalanego przez Organizatora dla każdej z lokalizacji Klubu, oddzielnie na każdy miesiąc działalności Klubu i dostępnego na Stronie Klubu, dalej zwanego Harmonogramem.

3.2. Zajęcia własne odbywają się w godzinach otwarcia Klubu, które są określone w Harmonogramie.

3.3. Na Zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy dla każdej lokalizacji Klubu, których należy dokonywać na Stronie Klubu, nie później niż na godzinę przed określonym w Harmonogramie terminem rozpoczęcia danych Zajęć. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc, Organizator może wprowadzić warunkowe listy rezerwowe.

3.4. W przypadku powtarzającej się nieobecności na Zajęciach zorganizowanych, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w kolejnych Zajęciach zorganizowanych lub przesunąć Uczestnika na warunkową listę rezerwową.

3.5. Ze względów bezpieczeństwa, ilość osób przebywająca w każdej z lokalizacji Klubu nie może przekraczać sumarycznie 25 (wliczając w to i dorosłych i dzieci). W przypadku osiągnięcia tego limitu, Organizator może odmówić uczestnictwa kolejnym chętnym osobom.

3.6. W przypadkach konfliktowych lub przy ograniczonej ilości wolnych miejsc w Klubie, Organizator określa następującą kolejność pierwszeństwa udziału w Zajęciach oraz dostępu do Klubu:

 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach zorganizowanych zarejestrowani na zajęcia
 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach zorganizowanych nie zarejestrowani na zajęcia, w miarę wolnych miejsc i pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora na uczestnictwo
 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach własnych już przebywający na terenie Klubu
 • pozostali Uczestnicy

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia Uczestnika do Zajęć.

4. Warunki uczestnictwa

4.1. Warunkami uczestnictwa w Klubie są:

4.2. Na teren Klubu w każdej lokalizacji wstęp mają:

 • osoby, które spełniają kryteria Uczestnika opisane w punkcie 1.3
 • osoby wskazane przez Organizatora i Urząd Miasta Krakowa
 • stosowne służby publiczne

4.3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów wymienionych w punkcie 4.1. W przypadku ich nieprzestrzegania, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Klubie.

4.4. Uczestnicy zobowiązani są do:

 • utrzymania czystości na terenie Klubu
 • dbania o mienie będące wyposażeniem Klubu i użytkownie go zgodnie z przeznaczeniem

4.5. Za wszelkie spowodowane w Klubie ze swojej winy straty czy zniszczenia, finansową odpowiedzialność ponosi Uczestnik, który tym samym zobowiązuje się do naprawienia powstałej szkody.

4.6. Zgodnie z Deklaracją dostępności Fundacje Polekont Istota Przywiazania dokłada wszelkich starań, aby w Zajęciach Klubu mogły uczestniczyć również osoby ze szczególnymi potrzebami.

4.7. Organizator w celu realizacji potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zobowiązuje się do wprowadzania racjonalnych usprawnień w celu likwidacji barier dostępności w trakcie zajęć w Klubie. W celu identyfikacji tych potrzeb, na Stronie Klubu oraz w formularzach zapisów na Zajęcia zamieszczone są stosowne formularze kontaktowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

5. Uczestnictwo dzieci

5.1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przyprowadzone do Klubu. W szczególności:

 • działający w Klubie animatorzy lub osoby prowadzące Zajęcia nie przejmują odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie Klubu, zarówno pod względem ich bezpieczeństwa jak i potencjalnych szkód przez nie spowodowanych
 • Uczestnicy z dziećmi, którzy biorą udział w Zajęciach zorganizowanych, w trakcie ich trwania nadal ponoszą pełną odpowiedzialność za przyprowadzone do Klubu dzieci
 • szkody wyrządzone przez dzieci obciążają Uczestników

5.2. W Zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, to znaczy bez kataru, kaszlu, gorączki czy chorób zakaźnych.

5.3. Uczestnicy są zobowiązani do udzielenia animatorowi lub prowadzącemu Zajęcia istotnych informacji na temat dzieci, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu Zajęć, na przykład nadpobudliwość czy występujące ograniczenia.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej:

 • na Stronie Klubu
 • w formie wydruków na terenie Klubu

 

Historia zmian Regulaminu Klubu rodziców prowadzonego przez Fundację Polekont Istota Przywiązania
 • 2024-05-01, w punkcie 1.2 zmieniono współfinansowane na finansowane
 • 2022-04-23, dodanie nowej lokalizacji Klubu w punkcie 1.1
 • 2021-12-28, dodanie punktów 1.7, 4.6 i 4.7 o dostępności
 • 2020-10-11, przeniesienie niektórych zapisów paragrafu Warunki uczestnictwa do ogólnego Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Polekont Istota Przywiązania
 • 2020-10-08, uogólnienie zapisów Regulaminu dla dwóch lokalizacji Klubu
 • 2019-02-01, pierwsza publikacja Regulaminu


Kinga Pukowska

Kieruje i zarządza Klubem. Tworzy harmonogramy, odpowiada za komunikację, koordynuje klubowe social media i jest duchem sprawczym całego przedsięwzięcia.

W Klubie prowadzi liczne warsztaty i spotkania specjalistyczne z zakresu żywienia dzieci i kompetencji rodzicielskich. Wspiera także rodziców w roli animatora.

Więcej Na stronie o mnie.

Joanna Mackało

Ukończyła szkołę muzyczna I stopnia oraz Uniwersytet Rolniczy. Uwielbia wszelakie prace manualne i rękodzieło. Ukończyła kurs „audiacja wstępna” wg teorii E.E. Gordona. W Klubie prowadzi dla was zajęcia umuzykalniające oraz kreatywne zajęcia dla dorosłych.

Prywatnie prowadzi typowo rodzinne życie - poza miastem w pół bliźniaku z dwójką dzieci i mężem 😀

Agnieszka Czerkawska

Z wykształcenia jest nauczycielem i na swoim koncie ma długoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i naukowej. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.

Prywatnie jest żoną oraz mamą Jakuba i Dominiki, amatorką leśnych wędrówek i wycieczek rowerowych. Hobbistycznie zajmuje się grafiką komputerową.

W Klubie Rodziców wspiera rodziców w roli animatora.

Magdalena Szaraniec

Doula, Promotorka Karmienia Piersią. Wiceprezes Fundacji Polekont. Klub Rodziców zawsze był jej wielkim marzeniem.

Mama Natalki i Szymona.

W Klubie prowadzi zajęcia warsztatowe dla przyszłych rodziców, a także z tematyki dotyczącej karmienia piersią. Pełni też funkcję animatora.

Agata Wilson

Nauczyciel przedszkolny. Zanim została mamą, pracowała w przedszkolu międzynarodowym. Ponadto prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Jest mamą dwujęzycznej córeczki, Eli.

W Klubie prowadzi zajęcia dla najmłodszych „Angielski od kołyski”, a także współtworzy Krąg komunikacji dla mam.

Agnieszka Piskozub-Piwosz

Trenerka metody Self Reg.

W Klubie Rodziców prowadzi weekendowe warsztaty szkoleniowe z zakresu Self Reg.

Ania Siudut – Stajura

Psycholog, trenerka umiejętności psychologicznych i społecznych, psychoterapeutka Gestalt. Współautorka książki "Jak zrozumieć małe dziecko".

W Klubie rodziców prowadzi warsztaty dla rodziców.

Anna Gondek

Z wykształcenia socjolog, z zamiłowania trenerka i instruktorka fintess, tancerka. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Mama Zosi i Adasia.

W Klubie prowadzi zajęcia fitness, a także zajęcia ruchowe dla dzieci.

Anna Wołos

Nauczycielka jogi w stylu Vinyasa oraz Yin, założycielka mobilnej szkoły jogi i uważności dla dzieci i dorosłych "Miś Jogin". Ważne dla Anny w pracy nauczyciela jest przekazywanie pozytywnej energii i czerpanie radości z bycia na macie.

Doświadczenie i wiedzę zdobywała m.in. na kursie RYT 200 Vinyasa w Up Dog Yoga Education School, u B. Lipskiej - Larsen oraz na innych kursach i warsztatach.

Strona domowa

Dominika Różycka

Socjolożka i specjalistka rekrutacji w branży IT.

Mama Aleksandra i Juliusza.

W Klubie prowadzi warsztaty dla mam planujących powrót do pracy.

Michalina Sawina

Monika Madej

Członkini Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, współzałożycielka Centrum Inicjatyw Twórczych „Dumbadi”, w ramach którego prowadzi od 7. lat zajęcia umuzykalniające oraz koncerty dla dzieci.

Z wykształcenia ekonomistka i specjalistka ds. praw człowieka i demokratyzacji, z chęci realizowania pasji uczy języka angielskiego i prowadzi zajęcia umuzykalniające niemowląt i dzieci. Absolwentka kursu gordonowskiego "Improwizuję czyli audiuję dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6" i uczestniczka corocznych seminariów gordonowskich.

Mama Kacpra, Alinki i Emilki. Śpiewa w dwóch chórach, w jednym wraz ze swoimi dziećmi, które pasję śpiewania wyssały z mlekiem mamy. Uwielbia pływać w ciepłym morzu latem i szaleć na nartach zimą. Kocha spotkania z przyjaciółmi, podróże, nieskrępowane zabawy z dziećmi, owoce morza i dobrą kawę. Pasjonuje się literaturą dla dzieci, może kiedyś napisze własną książkę 🙂

W Klubie prowadzi ulubione przez wszystkich zajęcia umuzykalniające - Gordonki.

Przetwórnia Wspomnień

Magda – z wykształcenia psycholog, z zamiłowania fotograf. Specjalista do przechowywania wspomnień, na co dzień spełniająca się kreatywnie w przedsięwzięciu o nazwie „Przetwórnia Wspomnień”. Mama 2. dorastających chłopców.

Gosia – pasjonatka kaligrafii, albumów i wszystkiego co miłe oku. Działa w „Przetwórni wspomnień” jako kreatywna dusza uwielbiająca prowadzić warsztaty. Prywatnie mama 3. dzieci.

Przetwórnia Wspomnień – mała firma z ilością pomysłów, którymi mogłaby obdzielić niejedną korporację. Przedsiębiorstwo przyjazne mamom (dające zajęcie 3. mamom łącznie 7. dzieci). Wszystko zaczęło się od albumów, po to, aby w czasach powszechnej cyfryzacji, było co wspominać. Ale poza mikroprodukcją albumów, notesów i szkicowników, chętnie prowadzi wszelkiego rodzaju warsztaty kreatywne. Partner projektu "Rzecz o krakusce".

W Klubie co piątek prowadzą warsztaty artystyczne.

Zosia Zięba-Baran

Pielęgniarka z ponad 10. letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi na oddziałach pediatrycznych i intensywnej opieki.

Posiada specjalizację z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki, uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych u dorosłych i dzieci, ukończyła kurs EKG oraz Kurs kwalifikacyjny z opieki paliatywnej. W 2019 r. uzyskała tytuł PALS Provider (zaawansowane zabiegi ratujące życie u dzieci).

Od 2009r nieprzerwanie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym na oddziale Pediatrii i Chorób Środowiskowych jako pielęgniarka oraz opiekun praktyczny studentow CM UJ.

Mama trzech dziewczynek: Natalki, Tośki i Hani.

W Klubie rodziców prowadzi spotkania z zakresu pierwszej pomocy.Dane kontaktowe do Fundacji Polekont prowadzącej Klub Rodziców znajdują się na stronie Kontakt.

Logo Magiczny Kraków kkr.krakow.pl ngo.krakow.pl

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Strona dla współpracowników