Regulamin uczestnictwa w...

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Polekont Istota Przywiązania

1. Informacje ogólne

1.1. Wydarzenia mogą przybierać formę warsztatów, szkoleń, prelekcji, wykładów, zajęć ruchowych, spotkań, usług lub imprez turystycznych i są dalej zwane Wydarzeniami.

1.2. Organizatorem Wydarzeń jest Fundacja Polekont Istota Przywiązania, dalej zwana Organizatorem.

1.3. W Wydarzeniach może uczestniczyć każda osoba fizyczna, dalej zwana Uczestnikiem.

1.4. W przypadku małoletniości Uczestnika, wszelkie zobowiązania wynikające z Regulaminu spoczywają na jego rodzicach lub opiekunach prawnych.

2. Uczestnictwo w Wydarzeniach

2.1. Udział Uczestnika w Wydarzeniu jest dobrowolny.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniach są:

 • zarejestrowanie się Uczestnika na dane Wydarzenie poprzez przeznaczoną do tego celu stronę internetową Organizatora, to jest www.fundacjapolekont.pl/kalendarz lub poprzez bezpośredni kontakt z Organizatorem w przypadku Wydarzeń zamkniętych
 • w przypadku Wydarzeń płatnych, uiszczenie opłaty za udział w Wydarzeniu
 • zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych szczegółowych warunków doprecyzowanych przez Organizatora dla konkretnego Wydarzenia, dalej zwanych Warunkami szczegółowymi wydarzenia
 • wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Polityką prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania, w zakresie koniecznym do organizacji i realizacji danego Wydarzenia

2.3. Warunki szczegółowe wydarzenia, określające dodatkowe warunki uczestnictwa wynikające ze specyficznego charakteru danego Wydarzenia, mogą być opcjonalnie doprecyzowane przez Organizatora indywidualnie dla każdego Wydarzenia i są dostępne do wglądu dla Uczestnika w trakcie procesu rejestracji na dane Wydarzenie.

2.4. Jeżeli Organizator określi Warunki szczegółowe wydarzenia dla konkretnego Wydarzenia, to należy traktować je jako uzupełnienie niniejszego Regulaminu, którego stają się nieodłączną częścią.

2.5. Uznaje się, że zarejestrowanie się Uczestnika na Wydarzenie jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego świadomą akceptacją.

2.6. W trakcie organizowania i trwania wszelkich Wydarzeń, w których mogą brać udział osoby nieletnie, obowiązują zapisy Polityki ochrony małoletnich Fundacji Polekont Istota przywiąznia.

3. Organizacja Wydarzeń

3.1. Organizator określa miejsce, datę i czas organizacji każdego Wydarzenia oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółowym grafiku Wydarzeń.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku:

 • niewystarczającej liczby Uczestników
 • wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Wydarzenia (przykładowo: choroba prowadzącego, niestosowne warunki pogodowe, odwołanie udziału przez podmioty współpracujące z Organizatorem, warunki epidemiczne, itp.)
 • wystąpienia siły wyższej

3.3. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator zobowiązany jest do powiadomienia zarejestrowanych na Wydarzenie Uczestników z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez nich w procesie rejestracji na Wydarzenie.

3.4. Liczba miejsc w ramach danego Wydarzenia może być ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Wydarzenie, gdy ilość zarejestrowanych Uczestników osiągnie maksymalną liczbę dla danego Wydarzenia, jak również do prowadzenia list rezerwowych.

3.5. Organizator ma prawo odmówić udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi, który:

 • nie wypełnił warunków uczestnictwa opisanych w punkcie 2.2
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • swoim stanem zdrowia może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników
 • zachowuje się w sposób agresywny lub stanowiący potencjalne zagrożenie dla niego samego lub innych Uczestników

3.6. Zgodnie z Deklaracją dostępności dostępną na stronie www.fundacjapolekont.pl/dokumenty/deklaracja-dostepnosci, Fundacja Polekont Istota Przywiązania dokłada wszelkich starań, aby w organizowanych przez nią Wydarzeniach mogły uczestniczyć również osoby ze szczególnymi potrzebami. Realizacja potrzeb takich osób oraz wprowadzanie racjonalnych usprawnień w celu likwidacji barier dostępności, mogą w pewnym stopniu wpływać na przebieg i formę organizowanych Wydarzeń, na co pozostali Uczestnicy wyrażają zgodę, na przykład:

 • udział w Wydarzeniu Uczestnika z towarzyszącym mu psem przewodnikiem
 • uczestnictwo z Wydarzeniu tłumacza języka migowego
 • odpowiednie dostosowanie formy treści prezentowanych w ramach Wydarzenia
4. Organizacja Wydarzeń płatnych

4.1. Uiszczenie opłaty za udział w Wydarzeniach płatnych o limitowanej ilości Uczestników jest realizowane przez Uczestnika w terminie 3 dni roboczych od rejestracji w formie przelewu na konto Organizatora podane na stronie www.fundacjapolekont.pl/kontakt wraz ze wskazaniem w tytule danych Uczestnika i jednoznacznym wskazaniu Wydarzenia, którego dotyczy opłata.

4.2. Uiszczenie opłaty za udział w Wydarzeniach płatnych o nielimitowanej ilości Uczestników może być zrealizowane również w formie gotówkowej przed Wydarzeniem.

4.3. W ramach Warunków szczegółowych wydarzenia mogą zostać określone w szczególności:

 • wymagalność konkretnej formy płatności dla danego Wydarzenia
 • warunki ofert specjalnych i cen promocyjnych

4.4. W przypadku braku zrealizowania przez Uczestnika terminowej wpłaty opisanej w punkcie 4.1, Uczestnik traci prawo do Uczestnictwa w Wydarzeniu, a Organizator ma prawo skreślić go z listy Uczestników Wydarzenia na rzecz kolejnych chętnych.

4.5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu po dokonaniu przez niego wpłaty, przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconych środków na następujących zasadach:

 • rezygnacja do 10. dni przed terminem Wydarzenia: zwrot 100% środków realizowany przez Organizatora do 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji
 • rezygnacja między 5. a 9. dniem przed terminem Wydarzenia: zwrot 50% środków realizowany przez Organizatora do 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed terminem Wydarzenia, Uczestnik traci prawo do zwrotu wpłaconych środków, które przepadają na rzecz Organizatora.

Opisane w niniejszym punkcie zasady mogą zostać zmodyfikowane i/lub uszczegółowione w Warunkach szczegółowych wydarzenia.

4.6. W przypadku odwołania Wydarzenia płatnego, Organizator jest zobowiązany do dokonania pełnego zwrotu wpłaconych przez Uczestników środków w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odwołania Wydarzenia.

4.7. Faktura VAT za udział Uczestnika w Wydarzeniu jest wystawiana na jego życzenie, po przekazaniu Organizatorowi danych do faktury za pośrednictwem form kontaktu wskazanych na stronie www.fundacjapolekont.pl/kontakt.

5. Zobowiązania Uczestników

5.1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania:

 • ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych
 • stosownych regulaminów obiektów, w których odbywają się Wydarzenia
 • zaleceń kierownictwa tych obiektów
 • stosownych przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
 • stosownych przepisów i zaleceń epidemicznych
 • zaleceń osób prowadzących dane Wydarzenie
 • zasad i regulaminów określonych w Warunkach szczegółowych wydarzenia

5.2. Uczestnicy są zobowiązani do:

 • dbania o przestrzeń i mienie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, oraz utrzymania czystości na terenie obiektu
 • opuszczenia obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, po jego zakończeniu
 • upewnienia się, że ich stan zdrowia oraz stan zdrowia dzieci znajdujących się pod ich opieką umożliwia w bezpieczny sposób udział w Wydarzeniu i nie zagraża pozostałym osobom w nim uczestniczącym
 • udzielenia prowadzącemu Wydarzenie istotnych informacji o znajdujących się pod ich opieką dzieciach, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu Wydarzenia, na przykład o nadpobudliwości czy występujących ograniczeniach

5.3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i akceptują, iż:

 • w trakcie Wydarzeń zabronione jest używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • w trakcie Wydarzeń zabronione jest spożywanie lub pozostawanie pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychoaktywnych

5.4. Za wszelkie spowodowane ze swojej winy straty czy zniszczenia, finansową odpowiedzialność ponosi Uczestnik, który tym samym zobowiązuje się do naprawienia powstałej szkody. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

5.5. W trakcie trwania Wydarzenia niedozwolone jest, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Organizatora, rejestrowanie w jakiejkolwiek formie przebiegu Wydarzenia, w szczególności poprzez jego fotografowanie, filmowanie, jak również dokonywanie nagrań video i audio.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

6.1. Zakres odpowiedzialności Organizatora określają każdorazowo Warunki szczegółowe wydarzenia, a jeżeli nie są one zdefiniowane, udział w Wydarzeniu jest podejmowany przez Uczestnika na jego wyłączną odpowiedzialność.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Wydarzeniu, w szczególności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe u Uczestników w trakcie trwania Wydarzenia, chyba że Warunki szczegółowe wydarzenia stanowią inaczej.

6.3. Przystępując do udziału w Wydarzeniach, szczególnie w przypadku Wydarzeń o charakterze zajęć ruchowych, Uczestnik oświadcza tym samym, że nie są mu znane żadne przeciwwskazania do jego udziału w danym Wydarzeniu, szczególnie zdrowotne, oraz że do udziału w Wydarzeniu przystępuje dobrowolnie, samemu określając poziom swoich możliwości psychofizycznych i dostosowując intensywność swojego zaangażowania na poziomie nie stanowiącym zagrożenia dla zdrowia.

6.4. W odniesieniu do Wydarzeń o charakterze zajęć ruchowych, Organizator zaleca każdemu Uczestnikowi wcześniejszą konsultację medyczną z lekarzem prowadzącym Uczestnika, odpowiednim dla stanu zdrowia Uczestnika i charakteru danych zajęć, w celu uzyskania wskazań, przeciwwskazań i zaleceń co do udziału Uczestnika w ćwiczeniach o danym charakterze oraz stopnia jego zaangażowania i natężenia ruchu, w celu minimalizacji ryzyka narażenia się Uczestnika na potencjalne poniesienie uszczerbku na zdrowiu.

6.5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach udziału w Wydarzeniu, chyba że Warunki szczegółowe wydarzenia stanowią inaczej.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników w trakcie Wydarzenia, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Uczestnika wobec osób trzecich lub innych Uczestników.

6.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci biorące wraz z nimi udział w Wydarzeniach. Oznacza to, że Organizator nie przejmuje odpowiedzialności za bezpieczeństwo przyprowadzonych dzieci, jak również za potencjalne szkody przez nie spowodowane. Wyjątkiem są określone Wydarzenia, dla których zasady odpowiedzialności zostały określone w Warunkach szczegółowych wydarzenia.

6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione przez nich w miejscu odbywania się Wydarzenia.

7. Udostępnienie wizerunku

7.1. Biorąc udział w Wydarzeniu, Uczestnik wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo wykorzystania swojego wizerunku przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności statutowej Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

7.2. Wykorzystanie opisane w punkcie 7.1 obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych w trakcie Wydarzenia zdjęć, filmów i nagrań audio przedstawiających osobę lub głos Uczestnika, a także publikację i przetwarzania tych materiałów w mediach elektronicznych i drukowanych, a w szczególności na ich udostępnienie na stronie www.fundacjapolekont.pl.

7.3. Zarejestrowany wizerunek będzie przetwarzany przez Fundację Polekont Istota Przywiązania zgodnie z treścią Polityki prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

7.4. Uczestnik ma prawo do cofnięcia opisanej w punkcie 7.1 zgody w formie opisanej w Polityce prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Fundacja Polekont Istota Przywiązania zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

8.2. Fundacja Polekont Istota Przywiązania zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej na stronie www.fundacjapolekont.pl/regulamin-uczestnictwa-w-wydarzeniach-organizowanych-przez-fundacje-polekont-istota-przywiazania.

Historia zmian Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Polekont Istota Przywiązania

 • 2024-07-07, dodano punkt 2.6 o Polityce ochrony małoletnich
 • 2022-05-02, w punkcie 6.1 dookreślono zakresu odpowiedzialności Organizatora
 • 2021-12-28, dodano punkt 3.6 o dostępności
 • 2021-04-03, zmieniono treść regulaminu:
  • w punkcie 1.1 roszerzenie zakresu wydarzeń o usługi i imprezy turystyczne
  • dodanie punktu 1.4
  • w punkcie 3.2 uwzględnienie warunków epidemicznych w warunkach odwołania Wydarzenia
  • w punkcie 5.1 dodanie konieczności przestrzegania przez uczestników zasad i regulaminów określonych w Warunkach szczegółowych wydarzenia
  • w punkcie 6.1 dookreślenie zakresu odpowiedzialności Organizatora
  • w punktach 4.5, 6.2, 6.5 oraz 6.7 uwzględnienie możliwości modyfikacji i/lub uszczegółowienia treści tych punktów przez Warunki szczegółowe wydarzenia
 • 2020-10-11, rozbudowanie paragrafu Zobowiązania Uczestników, uporządkowanie paragrafu Organizacja Wydarzeń, wprowadzenie Wydarzeń zamkniętych
 • 2019-02-12, wprowadzenie paragrafu Udostępnienie wizerunku
 • 2018-12-15, pierwsza publikacja Regulaminu