Polityka prywatności...

Polityka prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania

1. Wprowadzenie

1.1. Celem Polityki prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania (dalej zwana Polityką prywatności) jest poinformowanie o zakresie, sposobie przetwarzania oraz wykorzystania danych osobowych i informacji zbieranych przez Fundację Polekont Istota Przywiązania (dalej zwaną Fundacją).

1.2. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych którymi zarządza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane jedynie dla określonych w niniejszej polityce celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

1.3. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
2. Kto dokonuje zbierania danych osobowych?

2.1. Administratorem danych jest Fundacja Polekont Istota Przywiązania (ul. Dąbska 18D/LU5, 31-572 Kraków, KRS 0000539190, NIP 6821770452, REGON 360555650).

2.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację można kontaktować się:

 • poprzez adres email fundacja@fundacjapolekont.pl
 • na adres korespondencyjny Fundacja Polekont Istota Przywiązania, ul. Dąbska 18D/LU5, 31-572 Kraków
3. Dla jakich celów i na jakiej podstawie zbierane, przechowywane i przetwarzane są dane osobowe?

3.1. Celem nadrzędnym, dla którego Fundacja przetwarza dane osobowe, jest realizacja działalności statutowej. Cele pośrednie obejmują w szczególności:

3.2. Cele szczegółowe gromadzenia danych obejmują:

 • kontakt w ramach realizacji usług informacyjnych dla Użytkowników serwisu
 • realizacja zamówień realizowanych w Sklepie przez Użytkowników sklepu
 • kontakt, zawarcie umowy i prowadzenie rozliczeń w ramach realizacji usług dla Użytkowników serwisu
 • gromadzenie statystyki i zapewnienie kontaktu w ramach realizacji świadczeń na rzecz Beneficjentów
 • kontakt i prowadzenia rozliczeń w ramach realizacji usług dla Uczestników
 • zawarcie i realizacja umów ze Współpracownikami
 • realizację działań marketingowych i informacyjnych Fundacji
 • realizacja zapewnienia dostępności, zgodnie z Deklaracją dostępności Fundacji Polekont Istota Przywiązania
 • realizacja Polityki ochrony małoletnich Fundacji Polekont Istota Przywiązania

3.3. Zbiorczo Użytkownicy serwisu, Użytkownicy sklepu, Beneficjenci, Uczestnicy i Współpracownicy dalej zwani są Podmiotami. Zbiorczo usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, Sklepu, oferta Klubu, oferta Wydarzeń oraz działania podejmowane ze Współpracownikami dalej zwane są Usługami.

3.4. Każdorazowo podanie danych osobowych przez Podmioty jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z poszczególnych Usług.

3.5. Przykładowe działania Podmiotów wymagające podania danych osobowych w celu realizacji Usług obejmują:

 • przesłanie formularza z zapytaniem w Serwisie
 • złożenie i obsługa zamówienia w Sklepie
 • subskrypcja Newslettera w Serwisie
 • rejestracja na Wydarzenia czy dokonywanie wpłat za Wydarzenia
 • zapis i/lub opłacenie udziału w Wydarzeniu
 • kontakt mailowy z Fundacją
 • uzyskania dostępu do usług prowadzonych przez Fundację, takich jak Wypożyczalnia lub Podcast
 • uczestnictwo w zajęciach w Klubie
 • podpisanie umowy na współpracę z Fundacją
 • złożenie wniosku o zapewnienie dostępności
4. Jakie dane osobowe i informacje ulegają gromadzeniu i przetwarzaniu?

4.1. Fundacja gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Podmiotów:

Dane Użytkownik serwisu Użytkownik sklepu Beneficjent Uczestnik Współpracownik
Imię i nazwisko lub nazwa firmy opcjonalnie x x x x
Adres opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie x
Adres wysyłki opcjonalnie
Numer telefonu opcjonalnie x x x x
Adres e-mail opcjonalnie x x x x
Wizerunek opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie
Numer dowodu osobistego x
Imiona rodziców x
Data urodzenia opcjonalnie x
Wykształcenie x
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia x
PESEL x
Numer konta bankowego opcjonalnie x opcjonalnie x
Pliki cookies, adres IP x x
Lokalizacja x
Wynik sprawdzenia karalności x
Zaświadczenie z Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym
Oświadczenie o zamieszkiwaniu poza RP
x

4.2. Fundacja ogranicza zakres zbieranych i wykorzystywanych danych osobowych o Podmiotach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz Usług, jak przedstawiono w tabeli powyżej. Szczegółowy zakres zbieranych danych może zależeć od parametrów lub rodzaju realizowanej Usługi, jednak nie jest szerszy niż:

 • maksymalny zakres podany w tabeli w punkcie 4.1 dla każdej z kategorii Podmiotów
 • bezwzględnie wymagany do realizacji danej Usługi

4.3. Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookie i adresów IP są zawarte w Polityce plików cookie Fundacji Polekont Istota Przywiązania, dostępnej na stronie www.fundacjapolekont.pl/polityka-plikow-cookie.

4.4. Utrwalenie wizerunku Podmiotu może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu jego zgody w formie stosownego oświadczenia lub akceptacji regulaminu świadczonej Usługi, jasno określającego cel i zakres użycia wizerunku.

4.5. W przypadku posiadania zgody Podmiotu na wykorzystanie wizerunku, gdy wizerunek dotyczy osób małoletnich, jest on przed wykorzystaniem poddawany przez Fundację dodatkowej analizie w celu potwierdzenia, czy nie zostaje naruszane dobro i godność małoletnich, w duchu zapisów Polityki ochrony małoletnich Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

5. W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe?

5.1. Możliwe formy pozyskiwania danych osobowych od poszczególnych kategorii Podmiotów są przedstawione w poniższej tabeli:

Dane Użytkownik serwisu Użytkownik sklepu Beneficjent Uczestnik Współpracownik
Formularze w Serwisie i Sklepie x x x x x
Korespondencja e-mail x x x x x
Oprogramowanie automatyczne Serwisu x x x x
Oprogramowanie automatyczne Sklepu x x x x
Formularz papierowy x x x x
Utrwalenie wizerunku (zdjęcia, filmy i nagrania audio) x x x x
Umowa zawierana pisemnie x x x
Realizacja przelewu bankowego x x x x
6. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

6.1. Czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii Podmiotów określa poniższa tabela:

Dane Użytkownik serwisu Użytkownik sklepu Beneficjent Uczestnik Współpracownik
Imię i nazwisko lub nazwa firmy B B A B B
Adres B B B B
Adres wysyłki B
Numer telefonu B B A B B
Adres e-mail B B A B B
Wizerunek A A A A
Numer dowodu osobistego B
Imiona rodziców B
Data urodzenia B B
Wykształcenie B
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia B
PESEL B
Numer konta bankowego B B B B
Pliki cookies, adres IP C C
Lokalizacja C
Wynik sprawdzenia karalności B
Zaświadczenie z Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym
Oświadczenie o zamieszkiwaniu poza RP
B

gdzie poszczególne kategorie oznaczają:

 • A – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie przez Podmiot
 • B – przez okres 5. lat od czasu ustania umowy / zakończenia świadczenia Usługi, chyba że w tym okresie nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie przez Podmiot
 • C – przez okres maksymalnie 1 roku od dnia rejestracji danych
7. Komu zostaną udostępnione dane osobowe?

7.1. Fundacja z założenia nie udostępnia danych osobowych Podmiotów podmiotom trzecim w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, bądź bez uzyskania uprzedniej zgody Podmiotów, których te dane dotyczą.

7.2. Dane osobowe Podmiotów mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców jak usługodawcy świadczący usługi bankowe, księgowe, ubezpieczeniowe, turystyczne, informatyczne, kurierskie czy pocztowe, w zakresie koniecznym do realizacji Usług dla danego Podmiotu. W szczególności, może nastąpić przekazanie danych podmiotom takim jak:

 • wybrany zewnętrzny operator usługi hostingu serwera i bazy danych tworzących Serwis
  • zakres: wszelkie dane Podmiotów zebrane w formie elektronicznej i przechowywane w Serwisie
  • cel: świadczenie usługi dostępności Serwisu oraz archiwizacja danych elektronicznych
 • wybrany zewnętrzny operator usług bankowych
  • zakres: imię i nazwisko oraz numer konta Podmiotu, z którym Fundacja się rozlicza
  • cel: realizacja przelewu bankowego ze strony Fundacji
 • wybrany zewnętrzny operator usług księgowych
  • zakres: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz numer konta Współpracownika
  • cel: rozliczenie księgowe, obsługa kadrowa i/lub obsługa zobowiązań finansowych wynikających z umowy zawartej ze Współpracownikiem
 • wybrany zewnętrzny operator usług ubezpieczeniowych
  • zakres: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia Podmiotu, który Fundacja obejmuje ubezpieczeniem
  • cel przykładowy: realizacja ubezpieczenia Uczestnika w ramach Wydarzenia organizowanego przez Fundację
  • cel przykładowy: realizacja obowiązkowego ubezpieczenia w ramach zawieranego z Fundacją porozumienia wolontariackiego
 • wybrany zewnętrzny operator usług turystycznych
  • zakres: imię i nazwisko, PESEL, adres Podmiotu, który jest objęty świadczeniem turystycznym w ramach organizowanego przez Fundację Wydarzenia
  • cel przykładowy: zawarcie umowy czarterowej ze wskazaniem wolontariusza (za jego zgodą) jako opiekuna biorącego udział w Wydarzeniu
 • wybrany zewnętrzny operator płatności internetowych
  • zakres: imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu Użytkownika serwisu rejestrującego się do udziału w płatnym Wydarzeniu
  • zakres: imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu Użytkownika sklepu składającego zamówienie w Sklepie
  • cel: realizacja płatności za udział w Wydarzeniu
  • cel: realizacja płatności za zamówienie złożone w Sklepie
 • wybrany zewnętrzny operator usług kurierskich i/lub pocztowych
  • zakres: imię i nazwisko, adres, numer telefonu Podmiotu, do którego Fundacja wysyła przesyłkę
  • cel: wysyłka przedmiotów do Podmiotów
  • cel: realizacja zamówień do Użytkowników sklepu
 • wybrany zewnętrzny operator usługi Newsletter
  • zakres: imię i nazwisko oraz adresu e-mail Użytkownika serwisu zapisanego do usługi
  • cel: świadczenia usługi Newsletter
 • Współpracownicy
  • zakres: dane konieczne do realizacji umów zawartych z Fundacją w obszarze realizacji celów statutowych Fundacji, na przykład imię i nazwisko, e-mail, wizerunek lub numer telefonu Uczestnika
  • cel przykładowy: sprawdzenie listy obecności podczas Wydarzenia, kontakt z Uczestnikiem w celu przekazania informacji o odwołaniu Wydarzenia lub obróbka zdjęcia Uczestnika
 • Urząd Miasta Krakowa
  • zakres: dane podmiotów współpracujących z Fundacją w ramach organizacji Klubu
  • cel: audyt i rozliczenie działalności Klubu
 • organy administracji publicznej (w szczególności Policja, Prokuratura, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego)
  • zakres i cel: zgodny z obowiązującymi wymogami prawa

7.3. Wymienieni w punkcie 7.2 operatorzy usług i podmioty mogą posiadać własne obowiązujące polityki prywatności. Na życzenie Podmiotu, Fundacja zobowiązuje się przekazać informację na temat aktualnie wybranych usługodawców, w celu umożliwienia zainteresowanemu Podmiotowi dotarcia do właściwych polityk prywatności.

8. W jaki sposób dane osobowe są zabezpieczone?

8.1. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.2. Dane osobowe przekazywane za pomocą Serwisu są zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Fundacja zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

9. W jaki sposób Podmiot może zarządzać swoimi danymi osobowymi?

9.1. Fundacja zapewnia Podmiotom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawa do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do otrzymania potwierdzenia, czy dane Podmiotu są przetwarzane przez Fundację i w jaki sposób
 • aktualizacji swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody Użytkownika serwisu lub Użytkownika sklepu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe narusza według Podmiotu przepisy Rozporządzenia

9.2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik serwisu lub Użytkownik sklepu powinien kontaktować się z Fundacją za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 2.2.

10. Dodatkowe uwarunkowania związane z działaniem Serwisu

10.1. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownicy serwisu powinni się zapoznać.

10.2 Artykuły umieszczone w Serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły) z innych witryn. Treści te zachowują się analogicznie, jak w chwili gdy Użytkownik serwisu sam bezpośrednio odwiedza konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o Użytkowniku serwisu, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia oraz monitorować interakcje Użytkownika serwisu z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie tych interakcji, jeśli Użytkownik serwisu posiada konto i jest zalogowany w zewnętrznej witrynie. Użytkownik serwisu powinien zapoznać się w takim przypadku z polityką prywatności stosownej witryny.

10.3. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Użytkownika serwisu (tak zwany hash), może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy jest ona skonfigurowana dla tego użytkownika. Użytkownik serwisu powinien zapoznać się z Polityką prywatności usługi Gravatar. Po zatwierdzeniu komentarza w Serwisie, obrazek profilowy Użytkownika serwisu będzie widoczny publicznie w kontekście jego komentarza. Dodatkowo, treść komentarza wprowadzonego w Serwisie przez Użytkownika serwisu może być sprawdzony za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu świadczonej przez zewnętrzny serwis.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Korzystanie z Usług oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności.

11.2. Fundacja ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Polityce prywatności, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności dokonywane są poprzez zamieszczenie jej nowej treści na stronie www.fundacjapolekont.pl/polityka-prywatnosci.

 

Historia zmian Polityki prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania

 • 2024-07-07, modyfikacja treści Polityki:
  • dodanie Polityki ochrony małoletnich w punkcie 3.2
  • zmieniono opcjonalnie na x w punkcie 4.1 dla wyniku sprawdzenia karalności
  • dodano Zaświadczenie z Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz Oświadczeniu o zamieszkiwaniu poza RP do punktów 4.1 i 6.1
  • dodano punkt 4.5
  • podano przykłady organów administracji publicznej w punkcie 7.2
 • 2024-03-12, dodanie wyniku sprawdzenia karalności w punktach 4.1 i 6.1
 • 2022-08-21, dodanie usług księgowych w punkcie 7.2
 • 2022-04-23, dodanie dodatkowej lokalizacji Klubu Rodziców w punkcie 3.1
 • 2021-12-28, modyfikacja treści Polityki:
  • uwzględnienie zapewnienia dostępności w punktach 3.2 oraz 3.5
 • 2021-08-10, modyfikacja treści Polityki:
  • rozgraniczenie Użytkownika serwisu i Użytkownika sklepu w całym dokumencie
  • uwzględnienie Sklepu w punktach 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.1, 6.1, 7.2, 9.1 i 9.2
  • zmiana zakresów tabel w punktach 4.1, 5.1 i 6.1
  • zaprzestanie opcjonalnego przetwarzania numeru dowodu osobistego Użytkownika serwisu
 • 2021-08-08, modyfikacja treści Polityki:
  • w punkcie 3.1 redakcja paragrafu i nawiązanie do Regulaminu Serwisu internetowego Fundacji Polekont Istota Przywiązania
  • w punkcie 3.3 uogólnienie usług świadczonych za pomocą Serwisu
  • w paragrafie 10 usunięcie treści przeniesionych do Regulaminu Serwisu internetowego Fundacji Polekont Istota Przywiązania oraz zmiana tytułu paragrafu
 • 2021-04-03, modyfikacja treści Polityki:
  • w punkcie 3.5 dodanie rejestracji na Wydarzenia
  • w punkcie 4.1 opcjonalne gromadzenie i przetwarzanie adresu oraz daty urodzenia Uczestnika
  • w punkcie 6.1 określenie okresu przechowywania adresu oraz daty urodzenia Uczestnika
  • w punkcie 6.1 zmiana słowa Użytkownik na Podmiot w opisach kategorii A i B oraz uszczegółowienie definicji kategorii B
  • w punkcie 7.2 dodano usługi ubezpieczeniowe i turystyczne wraz z uszczegółowieniami
 • 2021-02-28, dodanie dodatkowej lokalizacji Klubu Rodziców w punkcie 3.1 oraz aktualizacja adresu siedziby Fundacji
 • 2020-11-13, dodanie do punktu 7.2 wybranego zewnętrznego operatora płatności internetowych
 • 2019-02-15, gruntowna aktualizacja i przebudowanie Polityki prywatności w celu uwzględnienia pełnego zakresu działania Fundacji (Serwis, Klub, Wydarzenia)
 • 2019-01-02, uszczegółowienie zasad działania Serwisu (Gravatar, materiały osadzone)
 • 2018-12-15, uwzględnienie usług Newslettera i Wypożyczalni
 • 2018-08-18, pierwsza publikacja Polityki prywatności