Regulamin Klubu rodziców...

Regulamin Klubu rodziców prowadzonego przez Fundację Polekont Istota Przywiązania

1. Informacje ogólne

1.1. Klub rodziców z dziećmi do lat 3 w lokalizacji

 • ul. Kurczaba 2, 30-868 w Krakowie
 • ul. Dąbska 18D/LU5, 31-572 w Krakowie
 • oś. Oświecenia 39/1A, 31-636 w Krakowie

zwany dalej Klubem, jest organizowany i prowadzony przez Fundację Polekont Istota Przywiązania (KRS 0000539190, NIP 6821770452, REGON 360555650), zwaną dalej Organizatorem.

1.2. Działalność Klubu jest realizowana w formie zadania publicznego „Klub rodziców z dziećmi do lat 3”, finansowanego ze środków Miasta Krakowa.

1.3. Uczestnikiem Klubu, dalej zwanym Uczestnikiem lub zbiorczo Uczestnikami, będącym równocześnie beneficjentem zadania publicznego, jest zamieszkały na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzic lub opiekun wraz z dziećmi lub osoba oczekująca potomstwa.

1.4. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

1.5. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej www.fundacjapolekont.pl/klub-rodzicow (oraz jej podstronach), zwanej dalej Stroną Klubu.

1.6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Fundację zgodnie z Polityką Prywatności Fundacji Polekont dostępną na stronie www.fundacjapolekont.pl/polityka-prywatnosci.

1.7. Na podstawie samooceny, Organizator deklaruje, że Strona Klubu jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Zakres działalności Klubu

2.1. Celem działania Klubu jest:

 • stworzenie i udostępnienie miejsca spotkań i integracji dla społeczności lokalnej rodzin i dzieci, z uwzględnieniem również rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
 • budowanie kompetencji rodzicielskich poprzez podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania i rozwoju rodziny, podnoszenie poziomu wiedzy w obszarach wychowania, żywienia, dbania o zdrowie oraz promowanie zdrowego trybu życia

2.2. Formy działania Klubu obejmują:

 • prowadzenie spotkań z wykwalifikowanymi specjalistami oraz warsztatów i zajęć dla rodziców i dzieci, dalej zwanych Zajęciami zorganizowanymi
 • udostępnienie przestrzeni Klubu w godzinach jego otwarcia, w celu organizacji zajęć zmierzających do integracji lokalnej społeczności oraz budowania nieformalnych grup wsparcia, dalej zwanych Zajęciami własnymi
3. Organizacja Klubu

3.1. Zajęcia zorganizowane odbywają się według harmonogramu zajęć ustalanego przez Organizatora dla każdej z lokalizacji Klubu, oddzielnie na każdy miesiąc działalności Klubu i dostępnego na Stronie Klubu, dalej zwanego Harmonogramem.

3.2. Zajęcia własne odbywają się w godzinach otwarcia Klubu, które są określone w Harmonogramie.

3.3. Na Zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy dla każdej lokalizacji Klubu, których należy dokonywać na Stronie Klubu, nie później niż na godzinę przed określonym w Harmonogramie terminem rozpoczęcia danych Zajęć. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc, Organizator może wprowadzić warunkowe listy rezerwowe.

3.4. W przypadku powtarzającej się nieobecności na Zajęciach zorganizowanych, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w kolejnych Zajęciach zorganizowanych lub przesunąć Uczestnika na warunkową listę rezerwową.

3.5. Ze względów bezpieczeństwa, ilość osób przebywająca w każdej z lokalizacji Klubu nie może przekraczać sumarycznie 25 (wliczając w to i dorosłych i dzieci). W przypadku osiągnięcia tego limitu, Organizator może odmówić uczestnictwa kolejnym chętnym osobom.

3.6. W przypadkach konfliktowych lub przy ograniczonej ilości wolnych miejsc w Klubie, Organizator określa następującą kolejność pierwszeństwa udziału w Zajęciach oraz dostępu do Klubu:

 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach zorganizowanych zarejestrowani na zajęcia
 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach zorganizowanych nie zarejestrowani na zajęcia, w miarę wolnych miejsc i pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora na uczestnictwo
 • Uczestnicy biorący udział w Zajęciach własnych już przebywający na terenie Klubu
 • pozostali Uczestnicy

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia Uczestnika do Zajęć.

4. Warunki uczestnictwa

4.1. Warunkami uczestnictwa w Klubie są:

4.2. Na teren Klubu w każdej lokalizacji wstęp mają:

 • osoby, które spełniają kryteria Uczestnika opisane w punkcie 1.3
 • osoby wskazane przez Organizatora i Urząd Miasta Krakowa
 • stosowne służby publiczne

4.3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów wymienionych w punkcie 4.1. W przypadku ich nieprzestrzegania, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Klubie.

4.4. Uczestnicy zobowiązani są do:

 • utrzymania czystości na terenie Klubu
 • dbania o mienie będące wyposażeniem Klubu i użytkownie go zgodnie z przeznaczeniem

4.5. Za wszelkie spowodowane w Klubie ze swojej winy straty czy zniszczenia, finansową odpowiedzialność ponosi Uczestnik, który tym samym zobowiązuje się do naprawienia powstałej szkody.

4.6. Zgodnie z Deklaracją dostępności Fundacje Polekont Istota Przywiazania dokłada wszelkich starań, aby w Zajęciach Klubu mogły uczestniczyć również osoby ze szczególnymi potrzebami.

4.7. Organizator w celu realizacji potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zobowiązuje się do wprowadzania racjonalnych usprawnień w celu likwidacji barier dostępności w trakcie zajęć w Klubie. W celu identyfikacji tych potrzeb, na Stronie Klubu oraz w formularzach zapisów na Zajęcia zamieszczone są stosowne formularze kontaktowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

5. Uczestnictwo dzieci

5.1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przyprowadzone do Klubu. W szczególności:

 • działający w Klubie animatorzy lub osoby prowadzące Zajęcia nie przejmują odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie Klubu, zarówno pod względem ich bezpieczeństwa jak i potencjalnych szkód przez nie spowodowanych
 • Uczestnicy z dziećmi, którzy biorą udział w Zajęciach zorganizowanych, w trakcie ich trwania nadal ponoszą pełną odpowiedzialność za przyprowadzone do Klubu dzieci
 • szkody wyrządzone przez dzieci obciążają Uczestników

5.2. W Zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, to znaczy bez kataru, kaszlu, gorączki czy chorób zakaźnych.

5.3. Uczestnicy są zobowiązani do udzielenia animatorowi lub prowadzącemu Zajęcia istotnych informacji na temat dzieci, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu Zajęć, na przykład nadpobudliwość czy występujące ograniczenia.

5.4. Działalność Klubu jest dedykowana dla rodziców i dzieci do lat 3. Organizator dopuszcza udział w Zajęciach Zorganizowanych i w Zajęciach Własnych rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku 3-6 lat, o ile ich obecność i zachowanie nie stanowią zagrożenia dla nich samych lub innych Uczestników.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej:

 • na Stronie Klubu
 • w formie wydruków na terenie Klubu

 

Historia zmian Regulaminu Klubu rodziców prowadzonego przez Fundację Polekont Istota Przywiązania
 • 2024-06-28, do punktu 1.1 dodano tytuł zadania publicznego
 • 2024-06-24, do punktu 1.2 dodano tytuł zadania publicznego oraz dodano punkt 5.4
 • 2024-05-01, w punkcie 1.2 zmieniono współfinansowane na finansowane
 • 2022-04-23, dodanie nowej lokalizacji Klubu w punkcie 1.1
 • 2021-12-28, dodanie punktów 1.7, 4.6 i 4.7 o dostępności
 • 2020-10-11, przeniesienie niektórych zapisów paragrafu Warunki uczestnictwa do ogólnego Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Polekont Istota Przywiązania
 • 2020-10-08, uogólnienie zapisów Regulaminu dla dwóch lokalizacji Klubu
 • 2019-02-01, pierwsza publikacja Regulaminu