Deklaracja dostępności...

Deklaracja dostępności Fundacji Polekont Istota Przywiązania

1. Wprowadzenie

1.1. Fundacja Polekont Istota Przywiązania, dalej zwana Fundacją, zobowiązuje się:

  • zapewnić dostępność swojej strony internetowej dostępnej pod adresem Fundacjapolekont.pl, dalej zwanej Stroną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, dalej zwaną Ustawą o dostępności cyfrowej
  • we wszelkich obszarach swojej działalności, w miarę zidentyfikowanych potrzeb, wprowadzać racjonalne usprawnienia zmierzające do eliminacji barier dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dalej zwaną Ustawą o zapewnieniu dostępności
2. Deklaracja dostępności

2.1. Na podstawie samooceny, Fundacja deklaruje, że Strona jest zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej.

2.2. W ramach każdego realizowanego obszaru działalności, Fundacja określi w dokumentach określających jego ramy, stosowny dla tego obszaru zakres dostępności. Tak zdefiniowany zakres będzie stanowił uszczegółowienie niniejszej Deklaracji.

3. Zgłoszenia dotyczące dostępności

3.1. Każda osoba korzystająca ze Strony lub będąca beneficjentem projektów realizowanych przez Fundację ma prawo do:

  • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności,
  • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności,
  • wnioskowania o udostępnienie informacji w alternatywnej formie.

3.2. Uwagi, zgłoszenia i wnioski opisane w punkcie 3.1 muszą zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie elementu Strony lub obszaru działalności, którego dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

3.3. Dane osobowe przekazane w trakcie realizacji zgłoszeń opisanych w punktach 3.1 i 3.2 są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

3.4. Fundacja rozpatrzy każde zgłoszenie i ustosunkuje się do niego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

3.5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w punkcie 3.4, organem właściwym do złożenia skargi jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

4. Dane kontaktowe

4.1. We wszelkich sprawach związanych z dostępnością, należy kontaktować się z Fundacją za pomocą danych kontaktowych dostępnych na stronie Fundacjapolekont.pl/kontakt.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Fundacja ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Deklaracji dostępności, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Deklaracji dostępności dokonywane są poprzez zamieszczenie jej nowej treści na stronie www.fundacjapolekont.pl/deklaracja-dostępności.

 

Historia zmian Deklaracji dostępności Fundacji Polekont Istota Przywiązania

  • 2021-12-28, pierwsza publikacja Deklaracji dostępności