Regulamin Wypożyczalni...

Regulamin Wypożyczalni akcesoriów dla dzieci

1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem wypożyczalni akcesoriów dla dzieci dostępnej na stronie www.fundacjapolekont.pl/wypozyczalnia, zwanej dalej Wypożyczalnią, jest Fundacja Polekont Istota Przywiązania (KRS 0000539190, NIP 6821770452, REGON 360555650), zwana dalej Fundacją.

1.2. Klientem Wypożyczalni, zwanym dalej Wypożyczającym, może być każda osoba fizyczna, która zaakceptuje niniejszy Regulamin Wypożyczalni i dokona zamówienia przedmiotu na stronie Wypożyczalni.

1.3 Dane osobowe Wypożyczających są przetwarzane przez Fundację zgodnie z
Polityką Prywatności i Wykorzystania Plików Cookies w Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

1.4. Wypożyczalnia działa w ramach serwisu internetowego prowadzonego zgodnie z Regulaminem Serwisu internetowego Fundacji Polekont Istota Przywiązania, którego treść stanowi dopełnienie i uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

2. Wypożyczanie przedmiotów

2.1 Wypożyczenie przedmiotu odbywa się poprzez przeprowadzenie procesu zamówienia wybranego przedmiotu na wybrany okres i za cenę podaną na stronie Wypożyczalni.

2.2. Możliwość wypożyczenia przedmiotu jest limitowana jego dostępnością.

2.3 Wypożyczający może wypożyczyć maksymalnie dwa przedmioty w tym samym czasie.

2.4 Maksymalny czas wypożyczenia przedmiotu wynosi 21 dni.

2.5 Koszty przesyłki wysłania przedmiotu oraz jego zwrotu do Wypożyczalni ponosi Wypożyczający.

2.6 Kolory i modele wypożyczanych przedmiotów są uzależnione od aktualnej ich dostępności. W przypadku braku dostępności przedmiotów wybranych przez Wypożyczającego, Fundacja może odmówić ich wypożyczenia.

3. Kaucja

3.1 Aby skorzystać z usług Wypożyczalni, Wypożyczający zobowiązany jest do wpłacenia zwrotnej kaucji w kwocie i formie płątności podanej na stronie Wypożyczalni.

3.2 Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu przez Fundację niezwłocznie po zwrocie przez niego wypożyczonego produktu, za pośrednictwem tej samej formie płatności, w jakiej została wpłacona.

4. Odpowiedzialność Wypożyczającego

4.1 W przypadku zwrotu przedmiotów przez Wypożyczającego w stanie uszkodzonym lub zniszczonym, Wypożyczający zobowiązany jest naprawić szkodę poniesioną tym samym przez Fundację.

4.2 Fundacja ustala z Wypożyczającym warunki rekompensaty spośród dwóch możliwych opcji:

 • odkupienie nowego przedmiotu przez Wypożyczającego i przekazanie go do Fundacji
 • naprawa przedmiotu (opcja dostępna o ile naprawa pozwoli przywrócić przedmiot do stanu pierwotnego)

4.3 W przypadku braku terminowego zwrotu przedmiotu przez Wypożyczającego, za każdy dzień zwłoki naliczana jest kara umowna w wysokości 30 PLN. Akceptując niniejszy Regulamin, Wypożyczający wyraża zgodę, aby kara umowna została pobrana przez Fundację z kaucji Wypożyczającego poprzez jej odpowiednie pomniejszenie w momencie zwrotu przedmiotu. W przypadku przekroczenia wysokości kary powyżej kwoty wpłaconej kaucji, Wypożyczający zobowiązuje się wpłacić brakującą kwotę kary na konto Fundacji podane na stronie www.fundacjapolekont.pl/kontakt/#dane-fundacji.

4.4 Wypożyczający zobowiązany jest do użytkowania wypożyczonych przedmiotów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz nieprzyczyniający się do wystąpienia większego ich zużycia niż wynikające z normalnego użytkowania przedmiotów przewidzianego przez producenta.

4.5 Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotów w stanie czystym. W szczególności przedmioty powinny być wyczyszczone lub wyprane w sposób wskazany przez producenta.

5. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

5.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Wypożyczającego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

5.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze sprzedawcą
 • konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a sprzedawcą
 • konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

5.3 Konsument ma prawo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z przedmiotów przez Wypożyczającego.

6.2 Fundacja zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

6.3 Fundacja Polekont Istota Przywiązania zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej na stronie www.fundacjapolekont.pl/dokumenty/regulamin-wypozyczalni.

 

Historia zmian Regulaminu Wypożyczalni akcesoriów dla dzieci

 • 2021-08-19, dodanie paragrafu 5 na temat zasad reklamacji
 • 2021-08-13, aktualizacja treści Regulaminu:
  • dodanie punktu 1.4
  • przeniesienie procesu wypożyczania na stronę Wypożyczalni (rezygnacja z Formularza wypożyczenia, brak możliwości wpłacenia kaucji gotówką)
 • 2018-11-25, publikacja pierwszej wersji dokumentu