Regulamin Wypożyczalni...

Regulamin Wypożyczalni akcesoriów dla dzieci

1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem wypożyczalni akcesoriów dla dzieci dostępnej na stronie www.fundacjapolekont.pl/wypozyczalnia, zwanej dalej Wypożyczalnią, jest Fundacja Polekont Istota Przywiązania (KRS 0000539190, NIP 6821770452, REGON 360555650), zwana dalej Fundacją.

1.2. Klientem Wypożyczalni, zwanym dalej Wypożyczającym, może być każda osoba fizyczna, która zaakceptuje niniejszy Regulamin Wypożyczalni i wypełni Formularz wypożyczenia przedmiotu, stanowiący nieodłączny element niniejszego regulaminu.

1.3 Dane osobowe Wypożyczających są przetwarzane przez Fundację zgodnie z
Polityką Prywatności i Wykorzystania Plików Cookies w Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

2. Wypożyczanie przedmiotów

2.1 Każdorazowo przed wypożyczeniem przedmiotu Wypożyczający powinien skontaktować się z Fundacją środkami podanymi na stronie www.fundacjapolekont.pl/kontakt w celu sprawdzenia dostępności wybranego produktu, uzgodnienia terminu wypożyczenia lub dokonania rezerwacji.

2.2 Potwierdzenie dokonania rezerwacji jest przekazywane Wypożyczającemu na wskazany przez niego adres za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.3 Wypożyczający może wypożyczyć maksymalnie dwa przedmioty w tym samym czasie.

2.4 Maksymalny czas wypożyczenia przedmiotu wynosi 21 dni.

2.5 Koszty przesyłki wysłania przedmiotu oraz jego zwrotu do Wypożyczalni ponosi Wypożyczający.

2.6 Kolory i modele wypożyczanych przedmiotów są uzależnione od aktualnej ich dostępności. W przypadku braku dostępności przedmiotów wybranych przez Wypożyczającego, Fundacja może odmówić ich wypożyczenia.

3. Kaucja

3.1 Aby skorzystać z usług Wypożyczalni, Wypożyczający zobowiązany jest do wpłacenia zwrotnej kaucji w kwocie podanej w cenniku dostępnym na stronie Wypożyczalni.

3.2 Przy odbiorze osobistym przedmiotu przez Wypożyczającego, kaucja jest przez niego wpłacana gotówkowo, natomiast przy odbiorze wysyłkowym, przed wysłaniem przedmiotów, Wypożyczający wpłaca kaucję przelewem na rachunek bankowy Fundacji podany na stronie www.fundacjapolekont.pl/kontakt.

3.3 Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu przez Fundację niezwłocznie po zwrotnym otrzymaniu wypożyczonego produktu.

4. Odpowiedzialność Wypożyczającego

4.1 W przypadku zwrotu przedmiotów przez Wypożyczającego w stanie uszkodzonym lub zniszczonym, Wypożyczający zobowiązany jest naprawić szkodę poniesioną tym samym przez Fundację.

4.2 Fundacja ustala z Wypożyczającym warunki rekompensaty spośród dwóch możliwych opcji:

  • odkupienie nowego przedmiotu przez Wypożyczającego i przekazanie go do Fundacji
  • naprawa przedmiotu (opcja dostępna o ile naprawa pozwoli przywrócić przedmiot do stanu pierwotnego)

4.3 W przypadku braku terminowego zwrotu przedmiotu przez Wypożyczającego, za każdy dzień zwłoki naliczana jest kara umowna w wysokości 30 PLN. Akceptując niniejszy Regulamin, Wypożyczający wyraża zgodę, aby kara umowna została pobrana przez Fundację z kaucji Wypożyczającego poprzez jej odpowiednie pomniejszenie w momencie zwrotu przedmiotu. W przypadku przekroczenia wysokości kary powyżej kwoty wpłaconej kaucji, Wypożyczający zobowiązuje się wpłacić brakującą kwotę kary na konto Fundacji.

4.4 Wypożyczający zobowiązany jest do użytkowania wypożyczonych przedmiotów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz nieprzyczyniający się do wystąpienia większego ich zużycia niż wynikające z normalnego użytkowania przedmiotów przewidzianego przez producenta.

4.5 Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotów w stanie czystym. W szczególności przedmioty powinny być wyczyszczone lub wyprane w sposób wskazany przez producenta.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z przedmiotów przez Wypożyczającego.

5.2 Fundacja zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

5.3 Fundacja Polekont Istota Przywiązania zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej na stronie www.fundacjapolekont.pl/dokumenty.