Regulamin Sklepu...

Regulamin Sklepu internetowego Fundacji Polekont Istota Przywiązania

1. Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy Fundacji Polekont Istota Przywiązania, dostępny pod adresem internetowym www.fundacjapolekont.pl, zwany dalej Sklepem, jest organizowany i prowadzony przez Fundację Polekont Istota Przywiązania (KRS 0000539190, NIP 6821770452, REGON 360555650), zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. Dane rejestrowe Sprzedawcy oraz numer konta dostępne są pod adresem internetowym www.fundacjapolekont.pl/kontakt#dane-fundacji.

1.3. Dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy dostępne są pod adresem internetowym www.fundacjapolekont.pl/kontakt/#kontakt-bezposredni.

1.4. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, skierowany jest do konsumenta indywidualnego lub przedsiębiorcy korzystającego ze Sklepu, zwanego dalej Klientem. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu.

1.5. Sklep działa w ramach serwisu internetowego prowadzonego zgodnie z Regulaminem Serwisu internetowego Fundacji Polekont Istota Przywiązania, którego treść stanowi dopełnienie i uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

1.6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

1.7. Sklep wykorzystuje i przetwarza pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookie Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

2. Oferta Sklepu

2.1. Sklep działa w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę odpłatnej działalności statutowej, określonej w Statucie Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

2.2. Oferta Sklepu obejmuje produkty i usługi związane z szeroko pojętym wsparciem rodziny, dalej zwane Produktami.

2.3. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, to znaczy uwzględniają podatek VAT.

2.4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Składanie zamówień oraz zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

3.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, kompatybilną z oprogramowaniem Sklepu
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączona obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej

3.2. W celu złożenia zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia i dodać Produkt do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” (lub równoznacznego)
 • wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych Klienta, określenie formy i danych wysyłki, formy płatności oraz danych do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta
 • złożyć zamówienie poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na odległość, z obowiązkiem zapłaty
 • dokonać płatności za zamówienie w formie wybranej w formularzu

3.3. Aktualnie dostępne formy dostawy zamówionego Produktu wraz z ich cenami oraz aktualnie dostępne formy płatności są określone i opisane w formularzu zamówienia.

3.4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w formularzu zamówienia adres oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. 

3.5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku wywiązania się z tego zobowiązania, umowa sprzedaży zostaje automatycznie rozwiązana, a zamówienie zostaje anulowane.

3.6. Termin dostawy Produktów do Klienta wynosi do 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3.7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

3.8. Dostawa zamówionych produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

4.1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

4.2. Bieg terminu określonego w punkcie 4.1. rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie.

4.3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie określonym w punktach 4.1 i 4.2 w formie wiadomości e-mail lub formie pisemnejwysłanych na stosowne adresy Sprzedawcy, określone w punkcie 1.3.

4.4. Skutkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest uznanie umowy za niezawartą.

4.5. W przypadku odstąpienia od umowy:

 • Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kosztów wysyłki. Zwrotu zostanie dokonany za pomocą metody płatności, jakiej użył Klient przy zamówieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 • Klient odsyła Produkt na adres Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

4.6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, o czym Sprzedawca informuje Klienta w trakcie składania zamówienia. 

5. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

5.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

5.2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze sprzedawcą
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

5.3. Klient ma prawo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 • Kodeksu cywilnego
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy o prawach konsumenta
 • Ustawy o ochronie danych osobowych

6.3. Fundacji Polekont Istota Przywiązania zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej na stronie www.fundacjapolekont.pl/dokumenty/regulamin-sklepu-internetowego-fundacji-polekont-istota-przywiazania.

 

Historia zmian Regulaminu Sklepu internetowego Fundacji Polekont

 • 2021-08-20, robudowa treści Regulaminu poprzez dodanie:
  • punktów 2.3, 2.4, 3.2 – 3.8, 6.2
  • paragrafów 4 i 5
 • 2021-08-10, pierwsza publikacja Regulaminu